Algemene Voorwaarden LYTER Online Marketing

Gevestigd aan de Brouwersgracht 238, 1013 HE Amsterdam.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75767856.

 1. Artikel 1. Definities.
 2. Artikel 2. Toepasselijkheid.
 3. Artikel 3. Aanbiedingen en Overeenkomsten.
 4. Artikel 4. Duur en opzegging.
 5. Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht.
 6. Artikel 6. Wijziging van de opdracht, meerwerk.
 7. Artikel 7. Voltooiing opdracht en levering product.
 8. Artikel 8. Betaling.
 9. Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten.
 10. Artikel 10. Garanties en vrijwaringen.
 11. Artikel 11. Aansprakelijkheid.
 12. Artikel 12. Geheimhouding.
 13. Artikel 13. Overmacht.
 14. Artikel 14. Verwerkersovereenkomst.
 15. Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze.

 Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen met een hoofdletter geschreven en wordt daaronder – tenzij uit de context ondubbelzinnig anders blijkt – verstaan:

 1. LYTER: de contractuele wederpartij, Oxymo BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69330697, bij de Overeenkomst met de Opdrachtgever en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW, optredend als verlener van diensten.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met LYTER een Overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
 3. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen LYTER en Opdrachtgever waarbij LYTER in opdracht van Opdrachtgever diensten of producten levert dan wel werkzaamheden zal verrichten, waaronder mede begrepen SEA management, SEO-diensten, social media marketing, content marketing, website beheer, website development,  website hosting, onderhoud van websites, en op welke Overeenkomst de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 4. Partijen: LYTER en Opdrachtgever gezamenlijk en ieder afzonderlijk als “Partij”.
 5. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface als SMS of WhatsApp) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten die betrekking hebben op door LYTER aangeboden diensten en producten, waaronder, maar niet beperkt tot, Overeenkomsten die hieruit rechtstreeks voortvloeien.
 2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden gehanteerd door Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk wanneer zulks voorafgaand aan het aangaan van Overeenkomsten schriftelijk en expliciet door LYTER is aangegeven.
 4. Schriftelijk overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor de desbetreffende Overeenkomst ten behoeve waarvan deze afwijkingen werden overeengekomen.
 5. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met LYTER, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van LYTER worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door LYTER ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met LYTER in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door LYTER vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 7. LYTER behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Van toepassing is telkens de versie zoals deze ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst luidde.
 8. Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden op de website van LYTER: http://u58731p55618.web0093.zxcs-klant.nl/lyter.
 9. Schriftelijke afspraken die tussen LYTER en Opdrachtgever in afwijking van deze algemene voorwaarden zijn gemaakt, prevaleren boven deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen en Overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen en offertes van LYTER zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. Alle genoemde prijzen in aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege, tenzij expliciet schriftelijk anders aangegeven.
 3. De Overeenkomst komt tot stand wanneer door LYTER de ongewijzigde aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte en/of aanbieding ontvangen is en LYTER hierop vervolgens akkoord heeft gegeven.
 4. Voor diensten en/of producten waarvoor geen offerte is verstuurd door LYTER aan Opdrachtgever, wordt het begin van de werkzaamheden c.q. levering beschouwd als aanvaarding van de opdracht, mits Opdrachtgever op de hoogte is dat met de werkzaamheden c.q. levering wordt aangevangen en daartegen geen bezwaar maakt.
 5. Wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst tussen LYTER en Opdrachtgever zijn slechts geldig indien tussen Partijen schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4. Duur en opzegging

 1. De Overeenkomst tussen LYTER en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De Overeenkomst voor onbepaalde duur is per maand opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 2. Indien de Overeenkomst met LYTER is aangegaan ter uitvoering van een nader omschreven project, eindigt zij van rechtswege met de voltooiing van dat project, zonder dat daarvoor enige opzegging noodzakelijk is. Tussentijdse opzegging van een dergelijke Overeenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. Uitvoering van de Opdracht

 1. LYTER zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. LYTER zal zich hierbij inspannen om werkzaamheden zorgvuldig en naar behoren te verrichten en de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen. LYTER kan geenszins garanderen dat de werkzaamheden de door Opdrachtgever gewenste resultaten bereiken. Er is derhalve sprake van een inspanningsverplichting, niet van een resultaatsverbintenis. Alle mededelingen van LYTER omtrent prestaties en resultaten van werkzaamheden zijn indicatief. Opdrachtgever kan aan deze mededelingen nimmer rechten ontlenen.
 2. LYTER is gerechtigd om ter uitvoering van de Overeenkomst voor eigen rekening derde partijen en ondergeschikten in te schakelen. Kosten zoals genoemd in dit artikellid zijn voor rekening van LYTER, tenzij schriftelijk anders aangegeven in de Overeenkomst.
 3. Opdrachtgever is verplicht om LYTER alle medewerking te verlenen die vereist is voor het uitvoeren van werkzaamheden zoals vermeld in Overeenkomst. Onder medewerking worden alle voorzieningen zoals, maar niet beperkt tot, gegevens, historische data, elektrische spanning en hulpmaterialen verstaan. Indien Opdrachtgever niet tijdig medewerking verleent die voor LYTER nodig is voor het uitvoeren van werkzaamheden, behoudt LYTER het recht om werkzaamheden op te schorten, waarbij hieruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van Opdrachtgever volgens het gebruikelijke tarief van LYTER, zoals vermeld in Overeenkomst.
 4. Indien in de Overeenkomst is aangegeven dat werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd, behoudt LYTER het recht om werkzaamheden die behoren tot een volgende fase op te schorten totdat Opdrachtgever de resultaten van voorgaande fase heeft goedgekeurd en/of betaald.
 5. LYTER heeft het recht om de prijs voor verleende diensten of geleverde producten eenzijdig te wijzigen bij wijziging van de Overeenkomst ten aanzien van, maar niet beperkt tot, de werkzaamheden, aantal afgenomen uren dienstverlening, aantal afgenomen producten, functionaliteit, methode van uitvoering werkzaamheden of invulling van werkzaamheden. Prijsverhoging met meer dan 10% van de oorspronkelijke tarieven, geven de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst met LYTER op te zeggen tegen het moment waarop de prijswijziging in werking treedt.
 6. LYTER heeft het recht om extra aanvullingen, tests, rapportages, uitvoeringen en/of analyses uitgevoerd op verzoek van Opdrachtgever in rekening te brengen conform de tarieven vermeldt in de Overeenkomst, tenzij expliciet en schriftelijk anders aangegeven door LYTER.
 7. LYTER heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien noodzakelijk is voor verrichten van onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 6. Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. LYTER behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien Partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal LYTER in overleg met de Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. LYTER is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. In afwijking van lid 1 en 2 van dit artikel zal LYTER geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan LYTER kunnen worden toegerekend.
 4. De door Opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan LYTER ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door LYTER zijn bevestigd.
 5. Indien tijdens de uitvoering van een door LYTER aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan LYTER onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft LYTER het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen Partijen worden verrekend, terwijl de Opdrachtgever gehouden is de door LYTER reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

Artikel 7. Voltooiing opdracht en levering product

 1. (Op)levertermijnen overeengekomen in de Overeenkomst voor voltooiing van de opdracht en/of levering van producten zijn slechts indicatief termijn en in geen geval fatale termijnen.
 2. Indien LYTER verwacht een in de Overeenkomst gestelde (op)levertermijn voor de voltooiing van de opdracht of bepaalde werkzaamheden dan wel de levering van een product niet te halen, zal LYTER de Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen.
 3. Indien LYTER een overeengekomen (op)levertermijn of andere overeengekomen termijn niet haalt vanwege het uitblijven van de benodigde medewerking van Opdrachtgever, of door het uitblijven van goedkeuring door Opdrachtgever, wordt de (op)levertermijn verlengd met de duur van het uitblijven van medewerking van c.q. goedkeuring door Opdrachtgever.

Artikel 8. Betaling

 1. Facturatie van de uitgevoerde werkzaamheden volgens Overeenkomst geschiedt maandelijks in de eerste week van iedere maand, waarbij werkzaamheden van voorgaande maand in rekening worden gebracht. De maand waarin de Overeenkomst tot stand is gekomen, geldt hierbij als eerste maand, tenzij expliciet en schriftelijk anders aangegeven in de Overeenkomst.
 2. Betaling van de factuur door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de op de betreffende factuur aangegeven factuurdatum, tenzij schriftelijk anders aangegeven door LYTER, in de valuta waarin gefactureerd is.
 3. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke LYTER maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door LYTER gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens de contractueel overeengekomen rente verschuldigd.
 4. LYTER is gerechtigd de overeengekomen levering van diensten of producten op te schorten, zolang Opdrachtgever in verzuim verkeert.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door LYTER uitgevoerde diensten en/of geleverde producten behoren toe aan LYTER, tenzij anders aangegeven. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal geen inbreuk maken op deze rechten.
 2. Alle door LYTER verstrekte stukken, inclusief, maar niet beperkt tot, rapportages, overzichten, analyses, studies, adviezen en templates zijn uitsluitend om gebruikt te worden door de Opdrachtgever. Met het verstrekken van deze stukken behoudt LYTER alle intellectuele eigendomsrechten over deze stukken en blijft LYTER eigenaar van deze stukken.
 3. Het openbaar maken en/of verveelvoudigen van stukken genoemd in lid 2 van dit artikel door de Opdrachtgever is niet toegestaan, tenzij LYTER hier vooraf expliciete en schriftelijke toestemming voor heeft verleend. De partij die in strijd handelt met dit artikel 9 verbeurt een boete van € 10.000,00 per overtreding onverminderd het recht van de andere partij om vergoeding van de werkelijk geleden schade, waarop de boete in mindering strekt, te vorderen.
 4. Het is LYTER altijd toegestaan om de eigen bedrijfsnaam, link naar de site van LYTER, haar logo en/of haar beeldmerk te (laten) plaatsen of verwijderen bij stukken verstrekt door LYTER.
 5. Auteursrecht op door LYTER geplaatste teksten, afbeeldingen, grafieken en andere data, geheel of gedeeltelijk geschreven en/of gecreëerd door LYTER of Opdrachtgever op websites van LYTER behoort volledig toe aan LYTER, tenzij schriftelijk en expliciet anders overeengekomen door Opdrachtgever en LYTER.
 6. Alle door LYTER ontwikkelde producten kunnen door LYTER voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever kan niet zonder schriftelijke toestemming van LYTER het ontwerp van door LYTER geleverde producten voor andere doeleinden toepassen, noch is het Opdrachtgever toegestaan zonder schriftelijke toestemming van LYTER wijzigingen aan het ontwerp (doen) aanbrengen.
 8. Indien Opdrachtgever illustraties, fotomateriaal en teksten aanlevert, dan is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verkrijgen van een eventueel vereist copyright.
 9. Op het moment dat de Overeenkomst tussen Partijen is geëindigd, bestaat er voor LYTER en Opdrachtgever geen bewaarplicht ten aanzien van gegevens en/of data welke voortvloeien uit of die betrekking hebben op de werkzaamheden die ingevolge de Overeenkomst worden uitgevoerd, behoudens wettelijk verplichte bewaartermijnen.
 10. LYTER behoudt het recht om kennis direct voortvloeiend uit het uitvoeren van de werkzaamheden voor Opdrachtgever te gebruiken voor andere doeleinden, mits hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever wordt gebracht.
 11. Door LYTER of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de Opdracht blijven eigendom van LYTER.

Artikel 10. Garanties en vrijwaringen

 1. LYTER garandeert dat het geleverde door of vanwege LYTER is geschreven en dat, indien er auteursrecht op het werk rust, LYTER geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
 2. Opdrachtgever vrijwaart LYTER of door LYTER bij de opdracht ingeschakelde personen en derde partijen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
 3. De Opdrachtgever vrijwaart LYTER voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever aan LYTER of aan door LYTER ingeschakelde derden verstrekte materialen, rapportages, analyses, informatie, gegevens of andere stukken, zoals bepaald in artikellid 9.2, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 4. Opdrachtgever vrijwaart LYTER voor aanspraken van derden die verband houden met de domeinnaam, ook als de domeinnaam van Opdrachtgever niet door LYTER is geregistreerd.

 Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Indien LYTER aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. LYTER is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove nalatigheid van LYTER.
 3. LYTER is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan als gevolg van:
  1. Fouten of tekortkomingen in data en/of informatie die door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
  2. Misverstanden, fouten of tekortkomingen die zijn ontstaan als gevolg van handelingen uitgevoerd door Opdrachtgever, zoals het niet tijdig aanleveren van benodigde informatie of medewerking, zoals gedefinieerd in artikellid 4.3.
  3. Fouten of tekortkomingen van of door derde partijen ingeschakeld door Opdrachtgever.
  4. Fouten of tekortkomingen in geleverde diensten, tekst of informatie, indien Opdrachtgever dit reeds heeft goedgekeurd, dan wel in de gelegenheid is geweest dit te controleren en dit niet heeft gedaan.
  5. Een eventuele hack of schade van de website, ook als LYTER onderhoud verricht.
  6. Door Opdrachtgever aangebrachte (tussentijdse) wijzigingen aan door LYTER vervaardigde producten.
  7. Gebeurtenissen bij derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot een hostingprovider, datacenter, domeinnaamregistrant of anderen waarop LYTER geen invloed kan uitoefenen.
  8. Prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd.
 4. LYTER is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die LYTER bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld.
 5. LYTER kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor onrechtmatig gedrag van opdrachtgever.
 6. LYTER  kan niet worden betrokken in geschillen tussen Opdrachtgever en derden. Opdrachtgever dient LYTER wel van alle relevante informatie te voorzien betreffende dit geschil met derde(n).
 7. Opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor de gegevens die worden verwerkt op diens website. LYTER is gevrijwaard van aanspraken door derden met betrekking tot gegevens waaronder persoonsgegevens op de website van de opdrachtgever.
 8. In geval van beheers- en onderhoudsovereenkomsten, stopt de aansprakelijkheid van LYTER indien en zodra Opdrachtgever zelf de beheers- en onderhoudswerkzaamheden wil verrichten en daardoor schade ontstaat.
 9. Indien er, de vorige leden in acht nemend, voor LYTER toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die door Opdrachtgever is geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst, is deze aansprakelijkheid altijd maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft of waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, langer dan 6 maanden voortduurt, is de aansprakelijkheid van LYTER verder beperkt tot maximaal het bedrag dat LYTER in de 6 maanden direct voorafgaande aan het ontstaan van de schade aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

Artikel 12. Geheimhouding

 1. LYTER is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever tegenover derden die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden zoals beschreven in de Overeenkomst. Deze geheimhouding geldt niet voor informatie waarbij LYTER een wettelijke verplichting heeft tot openbaring, of wanneer Opdrachtgever schriftelijk openbaarmaking heeft toegestaan.
 2. Verkregen informatie die geanonimiseerd is mag door LYTER gebruikt worden voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de werkzaamheden, waaronder, maar niet beperkt tot, publicaties en andere marketing doeleinden.
 3. LYTER behoudt zich het recht om de naam van Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze openbaar te maken.
 4. (Persoons)gegevens die door Opdrachtgever worden verstrekt aan LYTER worden strikt vertrouwelijk behandeld. Deze (persoons)gegevens worden opgeslagen en niet ter beschikking gesteld aan derde partijen.

Artikel 13. Overmacht

 1. Indien er sprake is van overmacht, kan LYTER niet aansprakelijk gesteld worden. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden, naast hetgeen in wetgeving wordt verstaan onder overmacht, alle van buiten komende oorzaken, zowel voorzien als onvoorzien, waarop LYTER geen invloed kan uitoefenen, en waardoor verplichtingen door LYTER niet kunnen worden nagekomen.
 2. In geval van overmacht heeft LYTER het recht om een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, dan wel de in de Overeenkomst vastgelegde termijn te verlengen.
 3. In geval van overmacht heeft LYTER het recht om gedeeltelijk uitgevoerde werkzaamheden volgens Overeenkomst gedeeltelijk te factureren aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 14. Verwerkersovereenkomst

 1. Indien LYTER in de uitvoering van de diensten persoonsgegevens zal verwerken, verplicht artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) LYTER en Opdrachtgever ertoe verbintenissen aan te gaan met betrekking tot de door LYTER uit te voeren verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Bij gebreke van een nadere, apart overeengekomen ‘verwerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de Wbp bedoelde verbintenissen.
 2. LYTER verwerkt de persoonsgegevens enkel onder het gezag van Opdrachtgever en uitsluitend ter uitvoering van de diensten, voor zolang als de overeenkomst voortduurt. Opdrachtgever is in deze aan te merken als de verwerkingsverantwoordelijke, en LYTER als verwerker.
 3. De persoonsgegevens, van betrokkenen, die in het kader van de diensten mogelijk door LYTER kunnen worden verwerkt zijn nader uiteengezet in de overeenkomst.
 4. Indien in deze Algemene Voorwaarden, dan wel in de Overeenkomst, wordt gerefereerd aan bepalingen uit de Wbp, worden per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) bedoeld.
 5. LYTER zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens en zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 6. LYTER staat er voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van LYTER, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens afkomstig van Opdrachtgever, deze slechts verwerkt in opdracht van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
 7. LYTER mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft LYTER daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken. Verwerking buiten de Europese Unie vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de daartoe toepasselijke wet- en regelgeving. Op verzoek van Opdrachtgever zal LYTER aan Opdrachtgever meedelen in welke landen, buiten de Europese Unie, zij de persoonsgegevens verwerkt.
 8. Opdrachtgever geeft LYTER hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de diensten gebruik te maken van een derde, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. LYTER zal er zorg voor dragen dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als Opdrachtgever en LYTER zijn overeengekomen, en zorgdragen voor de juiste autorisaties. Op verzoek van Opdrachtgever zal LYTER Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever heeft het recht om tegen enige, door LYTER ingeschakelde derden, bezwaar te maken. Wanneer Opdrachtgever bezwaar maakt tegen door LYTER ingeschakelde derden, zullen Opdrachtgever en LYTER in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle Overeenkomsten tussen LYTER en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van LYTER is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft LYTER het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.